dep logo 061 

Uvaga konkurs sobori

  454557578874545545454

  DLS-Aphisha2

kolo druziv post3

  photo 2023-07-29 12-49-24

 berezen cat

 Toy room

berezen olivci

multhares postiyna

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

chif-book

day kino

zagalna lito

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

Естетика українського побуту
«Естетика українського побуту»

Ні, не згаснути барвам  вкраїнського чистого неба
Золотистих пшениць, малинових козацьких одеж,
Доки руки жіночі мережать душі на потребу
Рушники й сорочки, і портрети Шевченкові теж.
Петро Ротач

В усіх народів світу існує повір’я, що ті,хто забувають минуле свого народу,не варті належності до нього,караються Богом та людьми, і не мають майбутнього.Український народ завжди повертається до тих джерел, що живлять його дух, - до мистецької криниці  культурної спадщини багатьох  поколінь.

Пропонуємо віртуальну виставку матеріалів про традиційний народний побут українців.

I. Народні ремесла - вираження культурного потенціалу нації

Людство у своєму повсякденному побуті користується набутими впродовж віків знаннями та вміннями, що дозволяє перетворити функціональні речі на витвори мистецтва. Переважна більшість елементів цієї системи знань не втратила практичного значення та актуальності  і нині.

1-1Захарчук-Чугай Р.В. Українське народне декоративне мистецтво: навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Анто- нович. – К. : Знання, 2012. – 342 с.

У посібнику  проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, вишивку, в’язання тощо) як невід’ємної складової національної духовно-мистецькоїкультури  українського народу.

Для студентів і викладачів гуманітарних факультетів ВНЗ, учнів професійно-технічних навчальних закладів художнього профілю, ліцеїв, гімназій,керівників мистецьких студій та гуртків, організаторів туристичної діяльності,а також усіх, хто цікавиться українським декоративним мистецтвом.

1-2Лащук  Юрій. Покутська кераміка. – Опішне: Українське народознавство, 1998. – 160 с.: іл.

У класичній спадщині українського народного мистецтва почесне місце належить кераміці Покуття, в якій  виділяються три яскраві осередки: Коломия, Пистинь та Косів. Кожен з них представлений низкою самобутніх мистецьких явищ.

Для мистецтвознавців, етнографів, краєзнавців та усіх, хто цікавиться мистецькою спадщиною українців.

 

1-3Плазовська Л. В. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін: Навч. посіб. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. - 258 с.

Актуальність посібника полягає у зверненні до одвічних джерел духовності й культури, що живлять естетичну сферу людини. Навчальний посібник рекомендовано для студентів мистецьких факультетів,  вчителів образотворчого мистецтва, художників-педагогів спеціалізованих навчальних закладів, методистів художніх студій та гуртків шкіл різного типу.

Пошивайло Ігор. Феноменологія гончарства: Семіотико-етнологічні аспекти. – Опішне: Українське Народознавство, 2000. – 432 с.: іл.

У монографії висвітлюються семіотико-етнологічні аспекти гончарства. У чому полягає феномен гончарства? Чим спричинене первісне уречевлення довкілля людини – пасіонарністю духу, естетизмом душі чи прагматизмом тілесності? Пошуку відповіді на ці запитання і присвячена книга, яка розрахована на етнологів, археологів, культурологів, мистецтвознавців, фольклористів, істориків і усіх шанувальників народної культури.

1-5Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (13-18 ст.): Навч. посібник. – К.: Либідь,1992. – 192 с.: іл. 159.

Навчальний посібник розкриває основні тенденції розвитку декоративно-прикладного мистецтва в широкому ареалі стильових проявів конкретно-історичного часу та дає детальний аналіз численних творів мистецтва з музеїв і приватних зібрань.

Розрахований на студентів вузів мистецтв та культури.

1-6Українське народознавство: Навч.посібник / За ред.              С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. – 608 с.

Навчальний посібник – колективна праця, що містить відомості про формування й розвиток української нації, багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної культури народу.

Для учнів старших класів шкіл, ліцеїстів, гімназистів, абітурієнтів, викладачів та студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація на сайтах:

http://pyrogiv.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid= 94&lang=ru – Українські народні ремесла. Класифікація за видами.

http://traditions.org.ua/remesla - Народні ремесла у різних галузях господарства.

http://readbookz.com/book/190/7059.html - Гончарство, кераміка, різьблення, ювелірна обробка металів.

http://elib.nplu.org/view.htm1?id=2022 – Матеріали міжнародної наукової конференції «На сторожі української народної культури», Київ, 2008 р.

II. Народна архітектура як історико-естетичне надбання  української культури

Хата для українців завжди була не лише місцем мешкання, але й святинею, у яку вкладали душу, прикрашали,вибудовували,виконуючи численні традиційні обряди й ритуали.

2-1Данилюк А. Г. З глини, дерева, соломи. Памятки народної архітектури Західного Поділля. – Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2003, - 96 с.

У книзі багатолітнього музейного працівника, етнографа-дослідника народної архітектури України розповідається про архітектурні пам’ятки Західного Поділля, які автор дослідив за останніх 20 років.

Розрахована на широке коло читачів.

 

2-2

Данилюк А. Г. Українська хата. – К.: Наукова думка,1991. – 112с.
Книга уперше популярно висвітлює українське народне житло у синтезі побутового, естетичного та архітектурного аспектів. Розглянуто різні типи планування, архітектурні особливості, внутрішнє опорядження традиційної оселі й господарських споруд різних регіонів України. Розкрито зв'язок естетичного образу української хати з духовною сутністю народу, його історичною пам’яттю.

Розрахована на етнографів, істориків, краєзнавців, архітекторів і народних майстрів сучасного села.

2-3Данилюк Архип. Шляхами України. Етнографічний нарис. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.: іл.

Книга містить чимало цікавої інформації про пам’ятки української архітектури та побуту, кращі зразки народного мистецтва, звичаї та обряди, розповіді про відомих українських фольклористів, колекціонерів, охоронців музейних скарбів.

Для наукових працівників, студентів, широкого кола читачів,що цікавляться проблемами охорони історико-культурної спадщини нашого народу.

Культура і побут населення України: Навч. посібник  / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх,   В. Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.: іл.
У цьому виданні подано огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку різноманітних сфер матеріальної  та духовної  культур народу,відомості про надбання української діаспори.

Для науковців, студентів і усіх, хто цікавиться історією та етнографією рідного краю.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. /                А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. - К.: Либідь, 1994. - 256 с.: іл.
Ця книга – своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, звичаї та обряди розміщені за зручним тематично-абетковим принципом і супроводжуються оригінальними ілюстраціями.

Для етнографів, істориків, мистецтвознавців, фольклористів і усіх, хто прагне відродити національну спадщину.

Додатково пропонуємо:

http://culturalstudies.in.ua/sekcia_s_s3_2.php – В музеї народної архітектури та побуту НАН України.

http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=762 – Народна архітектура українського Полісся.

http://ukrarx.at.ua/ - Житло в духовному світі селянина.

http://litopys.org.ua/istkult2/ikult206.htm - Народне будівництво, типи поселень, обрядова семантика житлових і господарчих споруд, посуд та ін.

ІІІ. Народний одяг - найвизначніше явище української культури

Традиційне повсякденне та святкове національне вбрання займає чільне місце у культурі  побуту нашого народу, є втіленням  його душі,уособленням краси і гармонії.

3-2Васіна З. О. Український літопис вбрання: (Книга-альбом). – К.: Мистецтво,2003. – Т.1: 11000 років до н. е.: Наук.-худож. реконструкції. – 448 с.: іл.

Книга-альбом є унікальним поєднанням науково-художніх досліджень історії одягу племен і народів, які проживали на теренах сучасної  України з доби пізнього палеоліту до часів Київської Русі. В художніх образах автор відтворила еволюцію вбрання різного призначення, характерні особливості його крою, оздоблення, декорування.

3-1Васіна З. О. Український літопис вбрання: (Книга-альбом). – К.: Мистецтво,2003-2006. – Т.2: ХІІІ – початок ХХ ст.: Наук.-худож. реконструкції, 2006. -448 с.: іл.

Книга є невичерпним джерелом пізнання культурної спадщини українського народу в царині комплексів вбрання усіх верств населення: духівництва, козацтва, дворянства, міщан та селян різних регіонів України.

Акцентуючи увагу на розмаїтості одягу, автор розкриває процеси формування українського костюма.

3-3Вишивка козацької старшини XVII-XVIIIстоліть: (Альбом-каталог). – К. : Родовід, 2001. – 200 с.

Це видання є збіркою зразків вишивки розділених на групи за кольоровим вирішенням і матеріалом виконання та розміщених у хронологічному порядку.

 

 

3-4Матейко К. І. Український народний одяг. - К.: Наукова думка,1977. – 222 с.

Народний одяг розглянуто як один з основних компонентів матеріальної культури,що тісно пов'язаний з усією історією українського народу.

 

3-5Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. – К.:Либідь, 1996. – 176 с.: іл.
Висвітлюються витоки традиційного українського костюма. Представлене широке розмаїття народного вбрання відповідно до історико-етнографічних  регіонів  України, детально розглядаються його численні компоненти та прийоми оздоблення.

Для викладачів, студентів, науковців, мистецтвознавців, модельєрів і усіх, хто цікавиться українською культурою.

3-6Ніколаєва Т. О. Український костюм. Надія на ренесанс. – К.: Дніпро, 2005. – 320 с.:іл.
Перше систематизоване видання, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій простежується процес формування високохудожніх комплексів національного костюма українців, взаємодії на різних етапах з культурами інших народів.

У книзі використана значна кількість джерел з археології, етнографії, іконографії, образотворчого мистецтва,що дозволило наочно розкрити історичну та художню цілісність українського костюма, його значення для національної та світової культури.

Додаткова інформація :

http://ridna-ukraina.com.ua/nationalsuit - Національний костюм у деталях.

http://traditions.org.ua/odiah - Способи носіння та поєднання елементів у народному одязі.

http://pyrogiv.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid= 59&lang=uk – Основні елементи українського народного одягу.

IV. Звичай і пісня – душа  народу

Народна творчість, побутова обрядовість це є втілена у словах, мелодії, рухах і діях духовна спадщина українців, це є тіприкмети, за якими розпізнається народ не тільки в його історичному минулому, а і в сучасному житті.

4-1Антонова Є. І. На весілля з рушниками (традиції і сучасність). – Донецьк: Донбас, 2011. – 144 с.

Автор розповідає про традиції і звичаї українського народу в минулому та сьогоденні. Описує весілля та події пов’язані з ним. Висвітлює роль рушника не тільки як неодмінного атрибуту весільного обряду, а й як життєвого символу України.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Лозинський Й. І. Українське весілля. – К.: Наукова Думка, 1992. -174 с.
У книзі подано перший і найпоширеніший у ХІХ столітті опис українського весілля з обрядовими піснями. Це одна з ранніх пам’яток української етнографії та фольклористики.
Для етнографів, істориків, фольклористів, філологів.

Макарчук С. А. Етнічна історія України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 471 с.
У посібнику узагальнено відомості з етнографічних, археологічних, писемних джерел. Розглянуто  тяглістьу часі характеристичних компонентів української мови у фольклорних творах, звичаєво-обрядовий супровід народного  побуту та етно-демографічні процеси.
Для студентів, викладачів і широкого кола зацікавлених питаннями самобутності українського народу.

4-4Українці: Свята. Традиції. Звичаї / Уклад. І. Коверець. – Донецьк: Альфа-Прес, 2004. – 304 с.

Укнизі висвітлено особливості календарних і родинних свят,побутових традицій,забав, звичаїв, обрядів і пов’язаних з ними символів та атрибутів. Розкрито багатство, образність, співучість української мови.

Книга розрахована на всіх,кого цікавить українське народне  духовне надбання, важливою складовою частиною якого є побутова естетика.

4-5Філоненко С. О. Усна народна творчість: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.

У посібнику подається навчально-методичний комплекс для студентів першого курсу.

Пропонується філологам і всім, хто цікавиться українським фольклором.

 

Додаткова інформація на сайтах :

http://traditions.org.ua/zvychai-ta-obriady - Родинні звичаї та обряди.

http://pidruchniki.ws/istoriya/zvichayi_obryadi_ukrayinskogo_narodu - Звичаї та обряди за народним календарем.

http://www.liknep.com.ua/viewtopic.php?p=1377– Українська пісня як національна літописна метрика.

http://abetka.ukrlife.org/zvychai_ua.htm - Українські народні звичаї в сучасному побуті.