6010420246

1201040241212

5110320245

IMG 20240517 142722 710

2130520242

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

2100320242

7110320247

multhares postiyna

021023 comp-abetka

6110320246

3100320243

1100320241

454545454545454545454545

"Рідна домівка, рідна сім’я – Тут виростає доля моя."

Рідна домівка, рідна сім’я – 

Тут виростає доля моя.

                                                                                                                                        

                                                                             На світі білому єдине,
                                                        Як і дніпрова течія,
                                                                      Домашнє вогнище родинне,
                                                      Оселя наша і сім’я.
                                                                                                  В. Крищенко 

 

Сім’я – одна з найдавніших форм спільності людей. Вона виникла значно раніше від класів, націй, держави, ще в надрах первіснообщинної формації.

Саме в родині – природному осередку зростання дитини – виховується любов до батьків, родини, Батьківщини, рідної мови, історії та культури, засвоюються основні моральні принципи,  розвиваються почуття добра, совісті, справедливості. Отже, батьки – головні природні вихователі дитини.

Найкращі умови для виховання повноцінної людини дає поєднання родинних і загальнонаціональних традицій, регіональних звичаїв, які підтримуються батьками і передаються дітям.  

  

1. Без сім’ї і свого роду

   Немає нації, народу…

 

Боряк, О. О.  Україна : етнокультурна мозаїка / О. О. Буряк. – К. : Либідь, 2006. – 328 с.

Книга, присвячена традиційному буттю українців XIX – першої половини XX століття. Розповідає про звичаї та обряди, свята й будні, повір’я і символіку, крок за кроком відкриває зачарований світ життя наших пращурів, несе відомості про відзначення українцями дат церковного і світського календаря, родинного й громадського життя.

Зібраний у виданні матеріал наближає читача до цілісного погляду на традиційну культуру українського народу – явище унікальне, неповторне і багатогранне. 

         Стражний, О. С.  Український менталітет : Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Стражний. – К. : “Книга”, 2008. – 368 с.

         Видання розширює межі традиційного, шаблонного уявлення про світовідчуття українців, а також по-своєму відповідає на запитання – хто такий українець, чим мешканці України відрізняються від європейців і росіян.

Тема цієї книжки – не національність, а український менталітет та його формування. 

ukrainskuj mentalitet 600x600

         Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2009. – 400 с.

         У  посібнику аналізуються теоретичні проблеми української етнології, та з нових позицій висвітлюється історія розвитку етнологічної науки.
         Традиційна культура українців -  житло, одяг, харчування, звичаї, обряди, вірування – розглядаються з урахуванням сучасних соціально-економічних змін. 
ukrainska etnologij 600x600

         Українське народознавство : навч. посіб. / за ред. С. П. Павлюка. – К. : Знання, 2011. – 568 с.

         Посібник містить відомості про формування і розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне районування.

         Книга  розповідає як протягом багатьох століть український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве духовне середовище, створював та розвивав звичаї та обряди, сімейний та громадський побут, промисли, ремесла, народну архітектуру.    

    

ukrainske narodoznavstvo 600x600

         Черепанова, С. О.  Філософія родознавства : навч. посіб. / С. О. Черепанова. – К. : Т-во “ Знання” , КОО, 2010. – 460 с.

         У навчальному посібнику розглянуто бутя людини у просторі культури, поняття “рід – покоління”, духовність родинного середовища, цінності національної культури, традиційну родинну обрядовість українців, форми збереження історичної та родової пам’яті, теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу. 

Додаткова інформація на сайтах : 

http://uk.wikipedia.org/соціологія   - соціологія сім’ї
http://www.info-library.com.ua/books-text-8328.html - типологія і структура сім’ї

 

         2. Батько і мати … У долі дитячій

             Треба, щоб кривди між них не було.

 

         Ложкін,  Г. В.  Психологія конфлікту : теорія і сучасна практика : навч. посіб. / Г. В. Ложкін. – К. : ВД “ Професіонал”, 2009. – 416 с.

         У книзі розглядаються актуальні психологічні проблеми конфліктів, їх значення в житті особистості, а також особливості їх виникнення.
Особлива увага звертається на психологічні аспекти аналізу та діагностики конфліктів, прогнозування і профілактику, на психологічні техніки і технології їх врегулювання і вирішення. 

         Психологія сім'ї : навч. посіб. / за ред. В. М. Поліщука. – Суми : Університетська книга, 2011. – 282 с.

         У посібнику аналізується психологія сучасної сім'ї в умовах глобалізації суспільних відносин, агресивного соціального впливу.
         Вивчаються основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як об’єктивних, закономірних явищ в розвитку особистості. З’ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей.  
psuxologij simji 600x600
      

         Психологія сімейних взаємин : навч. посіб. / за ред. М. С. Корольчука. – К. : Ніка - Центр, 2010. – 296 с.

         Книга розглядає методичні  та практичні проблеми психологічного забезпечення сімейних стосунків, характеризує психологічні особливості сучасної сім'ї та практичні методи психологічної діагностики сімейної взаємодії і психологічного консультування. 

psuxologij simejnux vzaemun 001 600x600

         Столяренко, О. Б.  Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.

         Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування в  суспільстві та сім'ї.        

psuxologij osobustosti 600x600

         Філоненко, М. М.  Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.

         У підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в різних галузях суспільного життя та в сім'ї.

         Підібрано і адаптовано комплекс психотехнічних вправ, що дають можливість ефективно спілкуватися, запобігати конфліктам, оптимізувати діяльність. 

Додаткова інформація на сайтах : 

http://www.my-article.net/get/ - відносини в сім’ї
http://satway.ru/relations/ - психологія чоловіка та жінки
http://vin-ta-vona.livejournal.com/348.html - гендерна психологія

http://www.follow.ru/article/224 - відмінність рис характеру чоловіка і жінки

3. Учімося в дітей сміятися і жить,

       Стрічати день, відкинувши прогнози.

 

         Главацька, О.Л.  Основи самовиховання особистості : навч. посіб. / О. Л. Главацька. – Тернопіль, 2010. – 206 с.

         В цій книзі проблема самовиховання є предметом уваги філософів, психологів і педагогів різних періодів розвитку людства.

         Посібник містить програми з самовиховання, що є важливим для  виховання особистості, яке потребує багато знань, життєвих умінь, практичних навичок.   

 osnovu samovuxovannj osobustosti 600x600

         Лисянська, Т. М.  Педагогічна психологія: Практикум : навч. посіб. / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 224 с.

         Метою посібника є створення умов для закріплення знань з психології навчання, виховання.

          Особлива увага приділена управлінню вихованням особистості дитини, аналізу конкретних ситуацій в поведінці дітей. 

dutjcha psuxologij 600x600

         Митник, О. Я.  Як навчити дитину мистецтва мислення. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Я. Митник. – К. : “Початкова школа”, 2009. – 104 с.

         У посібнику  розкриті засоби побудови навчально-виховного процесу , адже сучасне суспільство вимагає  володіння та вміння мислити, добувати і переробляти інформацію, аналізувати ситуацію, бути зрозумілим у викладі своїх думок оточуючим  людям.

         Подані діагностичні методики, за допомогою яких можна відстежити динаміку розвитку пізнавальної та соціальної сфери особистості . 

         Павелків, Р. В.  Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків. – К. : Академвидав, 2011. – 376 с.

         Ставлення до дитини як до особистості, знання закономірностей її психічного життя, вікових новоутворень, кризових періодів розвитку – ключові передумови компетентного виховного процессу. Такі знання відкриває педагогам і батькам дитяча психологія. Матеріал, вміщений у навчальному посібнику дає глибоке розуміння внутрішнього світу і мотивів поведінки дітей.        

         Савчин, М. В.  Вікова психологія : навч. посіб. /  М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 384 с.

         Зміни у внутрішньому світі людини у кожному віці проявляються по-різному, стосуючись мислення, пам'яті, емоцій, самосвідомості і самооцінок, мотивацій та інтересів, провідної діяльності, ставлення і спілкування з іншими людьми. Зберегти позитивну життєву налаштованість дітей і дорослих допоможуть знання вікової психології, які є предметною основою даного навчального посібника.

vikova psuxologij 600x600

Додаткова інформація на сайтах : 

http://sense.at.ua/publ/1-1-0-3 - особистість дитини в сім’ї http://lodb.org.ua/dlya-doroslykh/spytaj-psyxologa/dytyacha-psyxologiya – дитяча психологія

http://teacher.at.ua/publ/11-1-0-1262 - виховання дитини в сім’ї

http://www.orthedu.ru/vospitan/potapovsk1.htm - духовний розвиток дітей 

 

         4. Сім'я – це надійна фортеця,

             Родинний захист і добро.

 

         Апопій, І. В.  Сімейне право України : навч. посіб. / І. В. Апопій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

         Навчальний посібник розкриває коло суспільних відносин, що регулюються сімейним правом, джерела сімейного права та його місце у правовій системі України, підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин, усиновлення, опіки та піклування над дітьми, патронату.        

simejne pravo ukrainu 600x600

         Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Станом на 01.09.2011 р. / за ред. С. Б. Буленца. – К. : “Видавничий дім “Професіонал” , 2011. – 428 с.

         У науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено реальний аналіз усіх статей, що  мають відношення до сім’ї та регулювання сімейних відносин, сімейних прав та обов’язків, прав спільної сумісної власності подружжя, шлюбний договір, опіки та піклування над дітьми, дитячих будинків сімейного типу. 

naukovo praktuhnuj komentar simejnogo kodeksu ukrainu 600x600

         Про становище сімей в Україні. / за ред. Т. М. Тележко. – К. ; Український інститут соціальних досліджень, 2004. – 212 с.

          У книзі проаналізовано соціально-демографічні аспекти життєдіяльності сімей, їх соціально-економічне становище, тенденції розвитку інституту сім’ї, проблеми кризових сімей і проблеми насильства в сім’ї, можливості і ефективність реалізації виховного потенціалу української родини, а також пропонуються шляхи удосконалення сімейної політики. 

pro stanovuche simej v  ukraini 600x600

       

  Рендюк, П. Г.   Соціологія сім’ї та шлюбу / П. Г. Рендюк. – Полтава, 2002. – 60 с.

         Головна увага в книзі  акцентована на важливий елемент суспільства котрим є соціальний інститут сім’ї адже його значення у всіх сферах людського життя постійно  зростає. Подані основні параметри соціологічного аналізу сімей  в тому числі і студентської сім’ї.

Семья : Книга для чтения. Кн. 1 / за ред. И. С. Андреева. – М. : Политиздат, 2003. – 346 с.

         У виданні зібрані роздуми великих філософів минулого про кохання, шлюб і сім'ю (Платон, Арістотель, Монтень, Руссо, Кант, Гегель, Герцен), а також розповіді  зарубіжних авторів, присвячені проблемам сім'ї та її взаєминам із суспільством, відносинам між батьками і дітьми, сімейним негараздам та правильному вирішенню сімейних проблем.

 

Додаткова інформація на сайтах : 

http://pidruchniki.ws/00000000/pravo/osnovi_simeynogo_prava_ukrayini#- основи сімейного права в Україні 

http://uk.wikipedia.org/wiki  - інститут сім’ї

http://library.biz.ua/5/393.html - сімейні правові відносини

http://socialworkstud.ru/podrobnyj-konspekt-lekczij-po-socziologii/189-semya-kak-socialnyj-institut.html - сім’я та шлюб

 

 

 

 

 


Visitors Counter

629544
TodayToday412
All DaysAll Days629544