dep logo 061 

4545452121454524212442421224422121212122

photo 2023-12-01 15-27-07

  454557578874545545454

  new avsi

photo 2023-11-30 09-57-28

  new matuci

 new da vinci

 new edinorogi

new olivci

multhares postiyna

021023 comp-abetka

new english

new igroteka

new stem

new mova

new kino

chif-book

day kino

new zagalna

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

Правила користування

Правила

користування Полтавською обласною бібліотекою

для юнацтва імені Олеся Гончара

1. Загальні положення

 

        1.1. Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара (далі бібліотека) – загальнодоступний культурний, інформаційний і дозвіллєвий заклад, що має у своєму розпорядженні фонд тиражованих документів і надає їх у тимчасове користування юридичним і фізичним особам.

         1.2. Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов’язки у відповідності з Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про авторське право і суміжні права", "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні", наказами Міністерства культури України.

         1.3. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрямки і конкретні форми своєї діяльності.

 2. Права користувачів

      

2.1. Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.

Відвідувачі сайту бібліотеки є віртуальними користувачами бібліотеки.

2.2.  Іноземці, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, та особи без реєстрації м. Полтава мають право на бібліотечне обслуговування в читальних залах.

2.3. Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотеки здійснюється з додержанням вимог щодо забезпечення зберігання фондів бібліотеки, а також відповідно до статуту та правил користування бібліотекою.

            2.4. Користувачі бібліотеки мають право:

 - безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат та електронний каталог;

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

-безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності;

 - користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

 - брати участь у роботі бібліотечної ради, бути членом бібліотечних клубів, об'єднань за інтересами;

-брати участь у соціологічних дослідженнях, анкетуваннях, опитуваннях, що проводяться співробітниками бібліотеки;

- здійснювати добровільні внески, дарунки;

- робити ксерокопії видань, крім рідкісних та непереплетених (непрошитих).

2.5. Користувачі (крім п. 2.2.) мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою документи у відділі обслуговування користувачів не більше 5 примірників терміном на 1 місяць. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – два тижні.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальних залах, не обмежується, але регулюється працівниками в залежності від попиту.

2.6. Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки документи з фонду відділу обслуговування користувачів, якщо вони записані у читацькому формулярі.

2.7. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений (якщо на них відсутній попит інших користувачів) на 1 місяць безкоштовно.

2.8. Продовження терміну користування документами більше 2 місяців – 1 грн. в день за 1 примірник (згідно Переліку та вартості платних послуг).

2.9. Рідкісні, цінні документи, які знаходяться у книгосховищі в 1 примірнику, багатотомні та довідкові видання, енциклопедії, кінофотофонодокументи та електронні носії інформації видаються для користування тільки у читальних залах.

2.10. Користувачі з особливими фізичними потребами мають право позачергового обслуговування в бібліотеці (по пред’явленню посвідчення) та пільги при користуванні послугами Інтернет-мережі.

 3. Обов'язки користувачів

 3.1.   Для запису до бібліотеки громадяни обов’язково пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і дають відомості для занесення до електронних бази даних "Читач" та читацького формуляру. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до чинного законодавства. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про це бібліотеку.
 
 
Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.
Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.
3.2. При подальшому відвідуванні бібліотеки користувач пред’являє працівникам сектору обліку користувачів читацький квиток та одержує контрольний листок для відвідування бібліотеки, який повинен здати при виході з бібліотеки, пред’явивши взяті документи працівникам сектору.
3.3.  Користувач повинен дбайливо ставитися до бібліотечних фондів, виявляти турботу щодо збереження видань, не робити ніяких записів, підкреслень, не виривати і не загинати сторінок, не порушувати розміщення карток у каталогах і картотеках, не псувати електронні носії інформації.
Морозиво, жуйки та інші продукти, які можуть зіпсувати фонд та майно бібліотеки, вносить до відділів обслуговування заборонено.
3.4. При одержанні документів, користувач повинен перевірити їх кількість та наявність пошкоджень. Про знайдені дефекти необхідно попередити працівника бібліотеки, який в свою чергу, зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. У противному разі відповідальність щодо виявлених у книгах дефектів несе користувач.
3.5. Користувачі бібліотеки, які винесли документи з читальних залів без дозволу, позбавляються прав користування бібліотекою.
3.6. Кожний документ, виданий у відділі обслуговування користувачів, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.7.  Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним.
3.8.   За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.9.   Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.10. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші, поводити себе культурно, витримано, тактовно. При відвідуванні читальних залів обов’язково зменшувати гучність дзвінка мобільних телефонів до мінімальної. Особи в нетверезому стані, неохайному вигляді, у верхньому одязі, з сумками і пакетами до відділів обслуговування не допускаються. Палити в бібліотеці не дозволяється.
3.11. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлений термін.
3.12. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
3.13. Відповідно до регламенту роботи, видача літератури у читальних залах припиняється за 15 хв. до закриття бібліотеки.
3.14. Користувачі, які були боржниками відділу обслуговування користувачів два рази і більше, позбавляються права користування цим відділом.

 4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів

         4.1. Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. платні, перелік яких затверджується  постановами Кабінету Міністрів та Міністерством культури України ;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в підборі потрібних документів;
-  дбати про культуру обслуговування користувачів;
-  сприяти підвищенню культури читання користувачів бібліотеки;
-  задовольняти потреби у створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
-  систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
-  врахувати читацькі запити при формуванні фонду, створенні електронних баз даних, проведенні масових заходів;
-  ретельно вивчати причини незадоволеного попиту;
-  створювати читацьку раду;
-  звітувати перед користувачами бібліотеки;

- берігати право користувачів на таємницю персональних даних, забезпечувати конфіденційність бібліотечно-інфор-маційного обслуговування.

4.2.     Режим роботи бібліотеки для користувачів:
           початок роботи – 09.00
           закінчення роботи – 17.30
           субота , неділя – до 17.00

 5. Права бібліотеки

 

Відповідно до порядку, передбаченому Статутом, та законодавства України, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара має право самостійно:

5.1.     Визначати зміст, напрямки і форми діяльності.

5.2.     Розробляти і затверджувати власні Правила користування, розклад роботи, перелік і тарифи на платні послуги, види і розміри компенсації за матеріальний збиток, заподіяний бібліотеці.

5.3.     Визначити умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними і фізичними особами.

5.4.     Визначати види і типи документів, що видаються користувачеві лише в читальному залі.

5.5.     Вилучати документи з фонду бібліотеки.

5.6.     Позбавляти права користування бібліотекою осіб, які злісно порушують дані Правила, на будь-який термін або назавжди, в особливих випадках – передавати матеріали до суду відповідно до діючого законодавства України.

5.7.     Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань бібліотеки, яка не суперечить чинному законодавству.

 

 

 

Правила обговорені та схвалені на загальних зборах колективу бібліотеки, прийняті зі змінами і доповненнями на Раді при директорі від 03 січня 2018 р.