dep logo 061


konkurs bibl molodi LOGO 04 

teen reading 01


club focus1

pravo 01

Пошук по сайту


Соціологічна робота
Всеукраїнське соціологічне дослідження
"Бібліотека і громада: рух назустріч" в бібліотеках ОТГ Полтавської області (березень - вересень)
 

Дане соціологічне дослідження було проведене в 30 бібліотечних закладах 10 ОТГ, що були створені 2-3 роки тому. В дослідженні взяли участь 1070 респондентів таких вікових груп:

14-19 років–225 (21%);
20-24 роки– 236 (22,2%);
25-34 роки – 367 (34,2 %);
35 і старше – 242 (22,6 %).
За гендерною ознакою: чоловіки 396 (37%), жінки 674 ( 63%).

Відповіді респондентів за анкетою:
Анкета

1. На Вашу думку, яку роль відіграє бібліотека в громаді?
- центр інформації та знань – 755 (70,5%);
-центр культурного життя – 562 (52,5%);
-місце проведення вільного часу – 438 (40,9%);
-місце для нових знайомств та спілкування – 115 (10,7%).
Більшість респондентів вважають бібліотеки в ОТГ центрами інформації та знань, центрами культурного життя.
2.Чи відвідували Ви бібліотеку до створення об'єднаної територіальної громади (ОТГ)?
- так– 856 (80%);
- ні– 214 (20%).
3. Після підпорядкування бібліотеки ОТГ якість обслуговування:
-поліпшилася – 480 (45%);
-погіршилася – 70 (6.5%);
-важко відповісти – 520 (48.5%).
4. Що саме змінилося?
З позитивних змін були названі такі: збільшилась кількість назв періодичних видань, виділяються кошти на придбання нової літератури та технічних засобів, поліпшилась якість Інтернет-послуг, зроблені поточні ремонти (1016 (95%)). 54 (5%) респондентів не змогли відповісти на це запитання.
5.Чи берете Ви участь у житті бібліотеки? (можна обирати декілька варіантів)
- так, постійно відвідую бібліотеку – 848 (79,2%);
- беру участь у масових заходах – 240 (22,4%);
- займаюсь бібліотечним волонтерством – 105 (9,8%);
- ні – 290 (27%);
-важко відповісти – 75 (7%).
215 з тих, що відповіли "Ні" просто не мають часу на волонтерство і ніколи про це не думали.
6. Якщо «ні», що б Вас зацікавило стати активним користувачем або волонтером бібліотеки?
-важко відповісти – 290.
7. Позначте ( + ), що в роботі бібліотеки Вас влаштовує/не влаштовує

Варіанти Влаштовує Не влаштовує

робочий час 750(70%)7750 750 (70%) 60(5,6%)
інтер'єр 248(23%) 52(4,8%)
технічне оснащення 410 (38,3%) 345(32,3%)
документні фонди 404(37,7%) 490(45%)
система інформації про послуги, що надаються бібліотекою 500(46,7%) 124(11,5%)
професійні якості бібліотекарів 568(53%) 48(11,5%)
ставлення працівників бібліотеки до користувачів 550(51%) 40(3,7%)
оперативність обслуговування 670(62%) 50(4,6%)
повнота наданої інформації 6 600(56%) 100(9,3%)
різноманітність форм роботи 535(50%) 86(8%)
якість Інтернет-послуг 352(32,8%) 126 (11,8%)

8. Про які проблеми бібліотеки в зв'язку з її переходом у підпорядкування ОТГ Вам відомо?
- скорочення штату працівників ЦРБ,що відійшли до ОТГ – 304 (28%);
- не виділяються кошти на поповнення фондів – 308 (28,8%); - є потреба в ремонті приміщень бібліотек – 511 (47,7%);
-важко відповісти– 368 (34,3%);
-не цікавлюсь цим питанням – 291(27,1%);
9. Чим, на Вашу думку, бібліотека може допомогти громаді?
- більше заходів проводити для організації дозвілля молоді, надавати інформацію керівництву громади про розвиток інших ОТГ, висвітлювати роботу своєї громади (605 (57%));
-важко відповісти – 345 (32%);
-не цікавлюсь цим питанням – 120 (11%).
10. Чи готові Ви допомогти щось змінити на краще в бібліотеці?
-так– 500(46,8%);
- ні – 274(25,6%);
-важко відповісти – 296(27,6%).
11.Чим саме Ви готові допомогти? Були висловлені такі пропозиції:
- брати участь у масових заходах висловили готовність 102 – (9,6%) респондентів;
- брати участь в акції "Подаруй бібліотеці книгу" – 300 (28%);
- висловили готовність надати бібліотеці посильну матеріа льну допомогу – 98 (9%) респондентів;


Всеукраїнське анкетування "Користувач бібліотеки – 2018"
(лютий - червень)

В сучасних умовах бібліотека все гостріше відчуває необхідність у вивченні потреб та інтересів читачів для забезпечення їх якісного обслуговування. Значне місце у такому вивченні займає анкетування, що допомагає не тільки виявити проблеми, зафіксувати факти, але й підказати, як покращити роботу книгозбірні.

Локальне анкетування "Користувач бібліотеки – 2018" проводилось протягом березня-травня поточного року Полтавською обласною бібліотекою для юнацтва ім. О. Гончара, актуальність якого обумовлена соціокультурними змінами в житті суспільства, що знаходять своє відображення у сфері читання та обслуговування користувачів.

Матеріали, отримані в ході дослідження, дають можливість визначити структуру читачів бібліотеки за віком та виявити фактори, що впливають на звернення їх до бібліотеки; вивчити їх думку щодо місця бібліотеки для юнацтва серед інших бібліотечних та інформаційних закладів міста; проаналізувати відповідність книжкових фондів і масових заходів читацьким потребам; накреслити шляхи поліпшення роботи бібліотеки в сучасних умовах.

Збір інформації здійснювався шляхом анкетування читачів у восьми функціональних відділах бібліотеки: відділі соціокультурної роботи, обслуговування користувачів, читальних залів, відділі періодичних видань та документів іноземними мовами, інноваційних технологій та інформаційних ресурсів, залі технічної та прикладної літератури, секторі мистецької літератури та медіаресурсів, краєзнавчої літератури. В анкетуванні взяли участь 100 читачів книгозбірні.

В опитуванні найбільш активно прийняла участь молодь віком 14-16 років – 35 респондентів, що становить 35% від усіх опитаних; 17 (17%) – віком 17-19 років; 22 (22%) – 20-24 роки; 11(11%) – 25-29 років і 15 (15%) віком 30-35 років.

Переважна кількість опитаних відвідують бібліотеку два роки та більше, що свідчить про досить сталу читацьку аудиторію ( 71%), один рік (11%), близько півроку (8%) і тільки починають користуватись послугами бібліотеки (10%) користувачів.

Цікавий матеріал для висновків отриманий за підсумками аналізу відповідей читачів на запитання: "Чи повністю Вас влаштовує обслуговування в бібліотеці?" Більшість респондентів – 96% не мають претензій з цього приводу. Висловили незадоволення 2% читачів, решта на це питання не дали відповіді.       Серед причин незадоволення читачів на першому місці стоїть "відсутність сучасних книжок, журналів, газет" (51%). Тому невипадково найбільше таких респондентів у відділі обслуговування користувачів, де спостерігається найбільша обертаність фондів і у відділі періодичних видань та документів іноземними мовами – скарги на відсутність оригіналів художніх творів іноземними мовами у фонді цього відділу. Читачі пропонують поповнити фонди новою літературою (навчальною, довідковою, науковою і науково-популярною, технічною, розширити підписку періодичних видань іноземними мовами; також відвідувачі хочуть мати комп'ютеризовані робочі місця, можливість безпосереднього пошуку інформації в базах даних відділів бібліотеки, великий вибір нових носіїв (особливо в секторі мистецької літератури та медіаресурсів і літератури іноземними мовами у відділі періодики та документів іноземними мовами). Наступна за кількістю відповідей причина невдоволеності – відсутність комп'ютерів для користувачів в деяких читальних залах бібліотеки 30%. 11% опитаних висловили побажання оновити інтер'єр бібліотеки. 2% опитаних висловили пропозиції щодо вдосконалення режиму роботи бібліотеки.6% хотіли б розширення бібліотечних сервісів.

Приємно відзначити, що на запитання "Якби Ви мали змогу прорекламувати юнацьку бібліотеку, як би Ви це зробили ?" 71% респондентів відмітили, що бібліотека досить активно представляє свої заходи та послуги як на радіо та телебаченні, так і в місцевих засобах масової інформації, інтернет-виданнях та соціальних мережах. 9% зауважили, що рекламувати бібліотечні послуги треба все ж таки більше і 20% респондентів взагалі не дали відповіді на це питання.

Дуже пасивно опитані поставились до пропозиції висловити свої міркування щодо запитання: "Що б Ви змінили в роботі юнацької бібліотеки?" та "Ваші перші кроки на посаді керівника юнацької бібліотеки?". Найбільша кількість пропозицій пов'язана з поліпшенням матеріально-технічної бази та оновленням інтер'єру книгозбірні. Чимало пропозицій торкаються поліпшення комплектування художньої літературою та періодикою російською мовою і книгами сучасних українських авторів. Незначна кількість пропозицій стосується організації відкритого доступу для користувачів до фондів бібліотеки та відміни платних послуг або навпаки переліку їх розширення. Декілька респондентів висловили пропозицію щодо підвищення заробітної плати працівникам бібліотеки.

Аналізуючи результати, отримані в ході вивчення читацької думки щодо якості обслуговування та розширення послуг книгозбірні, бачимо необхідність у продовженні і розширенні такої роботи: продовжувати рекламувати послуги бібліотеки за допомогою всіх можливих засобів масової інформації, локальні експрес-опитування, анкетування, щодо покращення якості обслуговування і підвищення іміджу бібліотеки.

Результати проведеного вивчення читацької думки щодо якості обслуговування та послуг були обговорені в усіх відділах бібліотеки, заслухано це питання на засіданні Ради при директорі. Враховано всі зауваження та побажання, за винятком тих, що вимагають значних матеріальних ресурсів.

В цілому ж, прогнозуючи перспективний розвиток взаємин "Користувач-бібліотеки – 2018", можна впевнено висловити припущення, що потреба у бібліотеці як соціальному інституті набуватиме подальшого поширення. Зростає роль бібліотеки як інформаційного центру, але все ж таки необхідно розширювати її інформаційно-дозвіллєвий потенціал, про що свідчать і побажання частини респондентів.

Читачів приваблює у бібліотеці комп'ютеризація ряду процесів та технічне оснащення бібліотеки. Саме це може сприяти зростанню її престижу. Тому матеріально-технічне оснащення стає предметом пильної уваги адміністрації. Особливо це стосується робочих місць для користувачів в залах бібліотеки та розмножувальної техніки. Для багатьох потенційних відвідувачів даний вид послуг є основним мотивом звертання до бібліотеки.

Аналіз вивчення думки читачів дає можливість отримати більш об'єктивну картину якості обслуговування, усунення недоліків і оцінювання роботи книгозбірні очима користувача, а відтак працювати над формуванням позитивного іміджу закладу.

  


Всеукраїнське опитування
"Компетенція бібліотекаря в інформаційному суспільстві" (травень - вересень)

Протягом червня-серпня 2018 року в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Олеся Гончара проводилось опитування, метою якого було визначення компетенції бібліотекаря в сучасному інформаційному суспільстві та вивчення думки користувачів стосовно якості обслуговування.
Збір інформації здійснювався шляхом анкетування у шести функціональних відділах бібліотеки: відділі обслуговування користувачів, відділі читальних залів, відділі періодичних видань та документів іноземними мовами, відділі інформаційних технологій та електронних ресурсів та залі технічної та прикладної літератури, секторі мистецької літератури та медіаресурсів. В анкетуванні взяли участь 100 користувачів книгозбірні.
Була опитана різна категорія респондентів за віком та отримані наступні результати:
На перше питання щодо якості обслуговування в нашій бібліотеці маємо такі дані:
- "так" – 96 %;
- "ні" – 4 %.
На друге запитання " Чи задоволені ви спектром запропонованих бібліотекою послуг?" відповідь опитаних користувачів була такою:
- "так" – відповіли 95 % опитаних;
- "ні" – 5 % респондентів вказали, що їм не вистачає нових електронних книг та книг сучасних російських авторів, що користуються популярністю.
На третє питання про рівень орієнтування бібліотекарів в інформаційних потоках, сучасних засобах інформаційних комунікацій (інтернет, соціальні мережі тощо) думки користувачів розділилися таким чином:
- високий рівень – 87 %;
- середній – 13 %;
- недостатнім рівень бібліотекарів не назвав жоден респондент.
В ході опитування виявлено, що рівень компетентності (знань, умінь, навичок, комунікабельності) працівників відділів обслуговування бібліотеки (четверте питання) читачі оцінили так:
- "5" – високий рівень – 90 %;
- важко відповісти – 10 %.
Думка користувачів щодо рівня компетентності працівників інтернет-центру за п'ятибальною шкалою (п'яте питання) виглядає таким чином:
- "5" – 78 % ;
- "4" – 8 % ;
- "3" – 4 % ;
- на "2" та "1" бали компетентність працівників інтернет-центру не оцінив жоден респондент;
важко відповісти – 10 %.
На шосте питання "Чи завжди Ви отримуєте бажане від візиту до нашої бібліотеки?" опитані респонденти вважають:
- "так" – 96 %;
- "ні" – 4 % (респонденти вказали, що бібліотека недостатньо отримує нової літератури та висловили побажання стосовно відкритого доступу до фонду художньої літератури у відділі обслуговування користувачів).
На сьоме запитання «Чи можете Ви вказати прізвища найбільш компетентних, на Вашу думку, бібліотекарів?» респонденти відповіли:
- "ні" – 63 %;
- "так" – 37 %, з них:
- 20 % вважають всіх працівників відділів обслуговування компетентними;
- 16 % респондентів назвали прізвища працівників відділів обслуговування користувачів та кімнати довідок;
- 1 % опитаних вважають питання некоректним.
На восьме запитання з приводу оцінювання рівня компетенції працівників нашої бібліотеки в порівнянні з іншими (за п'ятибальною шкалою), респонденти відповіли таким чином:
"5" балів – 83 %;
"4"– 10 %;
"3" – 3 %;
"важко відповісти" – 4 %.
У переважній більшості опитані користувачі схвально оцінили якість обслуговування і компетентність бібліотекарів книгозбірні. Але варто звернути увагу та проаналізувати відповіді респондентів з приводу рівня компетентності працівників відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів та залі технічної та прикладної літератури). Констатуємо найвищу активність читачів щодо участі в опитуванні у відділі обслуговування користувачів та відділі читальних залів.
В ході опитування виявлено, що, на думку користувачів, бібліотека повинна:
- систематично поповнювати фонди книгами та періодичними виданнями;
- створювати комфортні умови для обслуговування користувачів;
Також будуть враховані побажання стосовно відкритого доступу до художньої літератури у відділі обслуговування користувачів. Є необхідність у проведенні декількох форм опитування (для зручності читачів): анонімне експрес-опитування, анкетування, спеціальні зошити відгуків і пропозицій з покращення роботи книгозбірні.

Висновки:

Успішне виконання завдань, що постають перед сучасними бібліотеками, потребують постійного підвищення кваліфікації її працівників.
Робота бібліотекаря з такою категорією користувачів як юнацтво та молодь вимагає від фахівця не лише високого професіоналізму, широкого кругозору, ерудиції, знання сучасної літератури, а й лідерських якостей, креативності, нових ідей, адже у кожній справі треба бути професіоналом.
Високий рівень культури, компетентність, ерудованість – це не розкіш для бібліотекаря, а інструмент його щоденної діяльності. Для того, щоб мати високий рівень професіоналізму, бібліотекар має добре орієнтуватися в сучасних інформаційних потоках та засобах інформаційних комунікацій, втілювати інноваційні ідеї у бібліотечну практику, переймати досвід інших бібліотек. Щоб підвищити якість обслуговування користувачів, треба самостійно і систематично працювати над своїм фаховим рівнем, звертаючись як до фахових періодичних видань, так і ознайомлюватись з професійною літературою за допомогою інтернету.
Аналіз результатів, отриманих в ході вивчення читацької думки, дає можливість отримати об'єктивну картину, усунути недоліки, оцінити роботу очима користувача, окреслити перед бібліотечними працівниками нові завдання з підвищення рівня і якості обслуговування, а відтак роботи над формуванням позитивного іміджу закладу.


 

Архів